logoenmkЛабораторија за радиофармација

Лабораторијата за радиофармација е составен дел на Катедрата по Фармацевтска хемија при Факултетот за медицински науки

Услуги

Во Лабораторијата за радиофармација се воведува стандардот за акредитација МКС EN 17025 : 2006. Според барањата на Европската фармакопеа 8.0, во високо контролирани услови се изведува одредување на концентрацја на алуминиум (Al3+) во елуати од генератор на технециум (99m Tc).