logoenmkЛабораторија за радиофармација

Лабораторијата за радиофармација е составен дел на Катедрата по Фармацевтска хемија при Факултетот за медицински науки

Корисни линкови

Агенција за лекови на Република Македонија - http://zdravstvo.gov.mk/category/министерство-2/organi-vo-sostav/agencija-za-lekovi/

Министерство за здравство на Република Македонија -  www.mz.gov.mk

Министерство за образование на Република Македонија -  www.mon.gov.mk

Меѓународна агенција за атомска енергија -  http://www.iaea.org/

Европска асоцијација за нуклеарна медицина - http://www.eanm.org/

Информации и новости за лековите за професионалци и корисници - www.drugs.com

Институт за акредитација на Република Македонијаwww.iarm.gov.mk

Дирекција за радијациона сигурностwww.drs.gov.mk