logoenmkЛабораторија за радиофармација

Лабораторијата за радиофармација е составен дел на Катедрата по Фармацевтска хемија при Факултетот за медицински науки

Соработници

Раководител на Лабораторијата за радиофармација
Проф. д-р Емилија Јаневиќ – Ивановска
Менаџер за квалитет
м-р Катарина Смилков
Одговорен на лабораторија
м-р Даринка Ѓоргиева Ацкова
Стручен соработник 
м-р Марија Штерјова 
Соработник 
  м-р Паулина Апостолова 
Лаборант 
  Катарина Делипетрева 
  Паулина Ефремова