Лабораторијата за радиофармација

Лабораторијата за радиофармација е составен дел на Катедрата по Фармацевтска хемија при Факултетот за медицински науки

СТРАНИЦАТА Е ВО ИЗРАБОТКА